Бөөгийн бүжиг

Бүжигчдын баг Бүжигчдын баг

Бөөгийн бүжиг

Мөнх тэнгэрийг шүтэх уламжлалаас үүдсэн бөөгийн дуудлага тааллын хэсгийг дүрсэлсэн бүжиг юм.